Regulamin szkoły narciarskiej Wesoła Górka

1. Szkoła Narciarska WESOŁA GÓRKA & KARKONOSZESKI prowadzi działalność z zakresu nauki jazdy / doszkalania na nartach zjazdowych, snowboardzie, nartach biegowych, nartach SKItour.

2. Lekcje na terenie Ośrodka WESOŁA GÓRKA w Szklarskiej Porębie mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów Szkoły Narciarskiej WESOŁA GÓRKA & KARKONOSZESKISKI chyba, że zostanie ustalone inaczej.

3. Rezerwacji zajęć można dokonywać za pomocą systemu online, sklepu internetowego, telefonicznie, osobiście w szkole lub mailowo. W wysokim sezonie i weekend rezerwacja musi być przedpłacona.

4. Należność za lekcje pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć, za pomocą systemu rezerwacji lub w kasie wyciągu lub wpłatą na konto.

5. Lekcja rozpoczyna się o umówionej godzinie przed biurem szkoły lub innym uzgodnionym miejscu. Jedna lekcja trwa 55 minut. W przypadku lekcji jedna po drugiej ostatnia lekcja trwa 55 min.

6. Spóźnienie Klienta nie wpływa na wydłużenie czasu lekcji.

7. Zajęcia w przedszkolu narciarskim odbywają się na podstawie regulaminu „ Przedszkola Narciarskiego Wesoła Górka”

8. Ceny lekcji zawierają podatek.

9. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągu i sprzętu narciarskiego

10. Szkółka ma prawo naliczyć opłatę w przypadku odwołania lub zmiany terminu zajęć zgodnie z poniższą tabelą:

Czas przed rozpoczęciem zajęć Wysokość opłaty manipulacyjnej
Do 24 h 0 zł
Poniżej 24 h 20 % wartości usługi
Poniżej 6 h 40 % wartości usługi

11. Opłata za lekcje które nie odbyły się z winy kursanta nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.

12. W przypadku rezygnacji z pakietu lekcji, zajęć w przedszkolu Szkoła dokona zwrotu wpłaconych środków za niewykorzystane usługi rozliczając je wg cennika zajęć poza pakietem, z uwzględnieniem pkt. 10 niemniejszego regulaminu.

13. Kursant jest zobowiązany do poinformowania w biurze Szkoły o ewentualnych schorzeniach, przewlekłych chorobach w szczególności rozrusznik serca, układu krążenia, zespół ADHD, Aspergera, i innych mogących mieć wpływ na przebieg zajęć.

14. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji w wypadku gdy kursant nie współpracuje z Instruktorem, nie wykonuje ćwiczeń zgodnie z zaleceniami instruktora lub jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

15. Instruktor ma prawo do odmowy udzielenia szkolenia w przypadku gdy kursant jest w stanie nie trzeźwym lub środków odurzających. W tym wypadku nie przysługuje zwrot zaliczki.

16. Narciarstwo i snowboarding są sportami urazowymi. Zalecamy używanie kasków narciarskich dla wszystkich uczestników szkolenia.

17. Kursanci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku lub nie prawidłowym dopasowaniu lub użytkowaniu.

18. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

19. Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane przez Administratora w celu:

A. zwarcia i wykonania umowy to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
B. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
C. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz prowadzenia działań marketingowych.

20. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi wykonanie i realizację usługi.

22. W przypadku udzielenia zgody bądź zgód, o których mowa powyżej, uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do cofnięcia zgody lub zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

23. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzani danych.

24. Administrator będzie przechowywać dane osobowe uczestników szkolenia przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych i skarbowych maksymalnie do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Natomiast dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane
do momentu wycofania zgody na takie

25. Przetwarzanie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

26. Uczestnik szkolenia posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.

27. Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

28. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

29. W przypadku zajęć poza granicami RP Kursant musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie narciarskie NNW oraz OC, paszport, zgodę opiekuna. Akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że takie dokumenty posiada.

30. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być zgłoszone po upływie 48 godzin od momentu skorzystania z usługi. Po przekroczeniu tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji
Kursant zostanie poinformowany w momencie zgłoszenia lub najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

31. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej WESOŁA GÓRKA & KARKONOSZESKI jest współpraca z Instruktorem, wykonywanie ćwiczeń w przewidzianym zakresie i zachowanie wcześniej omówionych warunków bezpieczeństwa oraz zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez
uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pobierz Regulamin Szkoły Narciarskiej
zamowstrone.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram