Regulamin wyciągu narciarskiego Wesoła Górka

1. Z wyciągu mogą korzystać osoby, które wykupiły bilet na przejazd. Z chwilą wykupienia biletu i przystąpienia do przejazdu pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania niniejszych postanowień. Są one stosowane od chwili wejścia na teren wyciągu do momentu, kiedy pasażer nie opuści go.

2. Przejazd wyciągiem może być zapewniony, jeżeli urządzenie jest otwarte dla ruchu pasażerskiego. W przeciwnym razie dostęp do wyciągu jest dla pasażerów i osób postronnych zabroniony.

3. Pasażerowie powinni posiadać sprzęt odpowiedni do jazdy wyciągiem tj. narty lub snowboard.

4. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej zwani dalej narciarzami. Korzystający po raz pierwszy z wyciągu zobowiązani są przed wjazdem poinformować o tym obsługę.

5. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko na peronie stacji dolnej. W czasie wprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku uchwycić ręką nieco przed zbliżającym się chwytem holującym a następnie, utrzymując narty równolegle do liny jechać trzymając się chwytu holującego.

7. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

8. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie (peronie) stacji górnej.

9. Zabrania się używania uchwytów holujących do innych celów jak jazda wyciągiem.

10. W czasie jazdy wyciągiem nie wolno zbaczać z wyznaczonej trasy ani wyprzęgać się i odjeżdżać z wyciągu.

11. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy spokojnie oczekiwać na ponowne ruszenie lub zastosować się do poleceń obsługi.

12. W czasie wprzęgania i jazdy wyciągiem, aż do opuszczenia peronu stacji górnej, należy trzymać ręce na zewnątrz pętli kijków narciarskich.

13. Przy wjeździe na peron stacji górnej należy zwolnić uchwyt holujący i odjechać z peronu. Należy również pamiętać, iż przejechanie peronu w kierunku konstrukcji stacji powoduje zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa a tym samym zatrzymanie wyciągu.

14. Zabrania się wykorzystywania trasy wyjazdu do schodzenia.

15. W razie upadku na trasie wyjazdu należy jak najszybciej puścić i opuścić trasę.

16. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień nie będą dopuszczane do korzystania z wyciągu.

17. Wyklucza się przewóz następujących osób:
- które nie stosują się do obowiązujących wymagań prawnych i warunków przewozu;
- które przez swój stan lub zachowanie, zakłócają bezpieczeństwo i porządek publiczny.

18. W przypadku jakichkolwiek niejasności obsługa udziela pełnych informacji.


Pobierz Regulamin korzystania z wyciągu narciarskiego
zamowstrone.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram